Pokaż/Ukryj opcje strony

Kolekcjoner - Aktualny regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WARTOŚCI KOLEKCJONERSKICH, PROWADZONEJ POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY  


§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników transakcji zawieranych w sklepie internetowym, działającym pod adresem https://www.kolekcjoner.nbp.pl/sklep, w ramach systemu Kolekcjoner.


§ 2 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. NBP - Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21;
 2. Kolekcjoner - system informatyczny umożliwiający zakup wartości kolekcjonerskich w sklepie internetowym, działającym w ramach tego systemu, zwany dalej „systemem Kolekcjoner”;
 3. sklep internetowy NBP – system informatyczny, będący modułem systemu Kolekcjoner, służący do zawierania umów sprzedaży pomiędzy NBP a klientami;
 4. konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu Kolekcjoner, przypisanych konkretnemu uczestnikowi, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło, pozwalający na dokonywanie transakcji zawieranych w sklepie internetowym;
 5. rejestracja - procedurę zakładania konta;
 6. klient - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i za pomocą utworzonego konta uzyskała dostęp do sklepu internetowego, działającego w systemie Kolekcjoner;
 7. odbiorca indywidualny – osobę fizyczną nabywającą wartości kolekcjonerskie poza prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 8. odbiorca instytucjonalny – osobę fizyczną niebędącą odbiorcą indywidualnym, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej;
 9. zagraniczny odbiorca instytucjonalny – odbiorcę instytucjonalnego, posiadającego  siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. cena sprzedaży - cenę, po której wartości kolekcjonerskie oferowane są do sprzedaży  w sklepie internetowym, zawierającą należny podatek VAT;
 11. opakowanie bezpieczne - kopertę bezpieczną, umożliwiającą obejrzenie zakupionej wartości kolekcjonerskiej bez konieczności jej otwierania, wyposażoną w taśmę zawierającą indykator mechaniczny, termiczny i wilgotnościowy, uniemożliwiający utratę pierwotnych cech wartości kolekcjonerskich, emitowanych przez NBP, oraz zawierającą informację ostrzegawczą dla kupujących, w brzmieniu: "UWAGA: Otwarcie koperty bezpiecznej jest jednoznaczne z utratą cech pierwotnych wartości kolekcjonerskiej i pozbawia kupującego uprawnienia do jej zwrotu do NBP jako wartości w stanie   niezmienionym";
 12. DES - Departament Emisyjno-Skarbcowy w NBP;
 13. strona internetowa sklepu - stronę https://www.kolekcjoner.nbp.pl/sklep, obsługiwaną  przez Narodowy Bank Polski w systemie Kolekcjoner;
 14. dni operacyjne – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od  pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów;
 15. dni – dni kalendarzowe;
 16. dokument tożsamości – dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela,  w przypadku uczestnika krajowego zawierający też  numer PESEL;
 17. płatność w oddziale okręgowym NBP– płatność gotówkową i/lub płatność kartą płatniczą za odbierane w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie wartości kolekcjonerskie, zamówione w sklepie internetowym;
 18. karta – kartę płatniczą, wydawaną w ramach systemów płatniczych obsługiwanych przez Operatora, z którym NBP podpisał umowę na świadczenie usług związanych z obsługą płatności kartami. Są to obecnie systemy płatnicze: Visa, MasterCard oraz Dinners Club;
 19. transakcja – jednorazową płatność kartą przez Internet, stanowiącą zapłatę pełnej kwoty za  jedno zamówienie;
 20. płatność kartą przez Internet – realizację transakcji przez Internet; przy wyborze płatności kartą nie można dzielić kwoty zapłaty za dane zamówienie na transakcje o mniejszej wartości oraz jedną transakcją realizować płatności za więcej niż jedno zamówienie;
 21. link do systemu Kolekcjoner – unikalne przekierowanie do systemu Kolekcjoner, dzięki któremu po zalogowaniu się użytkownika wyświetlone zostaną szczegóły zamówienia, którego link dotyczył, po czym następuje przekierowanie do strony internetowej operatora płatności kartą, pośredniczącego w wyborze systemu płatniczego (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Dinners Club) i w płatności przy użyciu wybranej karty;
 22. Katalog cech produkcyjnych – specyfikację dopuszczalnych i niedopuszczalnych cech produkcyjnych  monet kolekcjonerskich, która jest dostępna do wglądu w oddziałach okręgowych NBP i na stronie sklepu internetowego NBP.
   

§ 3 Rejestracja 

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym NBP jest dokonanie rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja konta.
 2. Klienci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 3. Korzystanie ze sklepu wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji regulaminu sprzedaży wartości kolekcjonerskich, prowadzonej poprzez sklep internetowy NBP, dostępnego na stronie internetowej sklepu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzonych do systemu Kolekcjoner przy rejestracji, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie.
 4. Klient dokonujący rejestracji może wyrazić zgodę na przesyłanie mu materiałów informacyjnych i promocyjnych na adres e-mail, podany w trakcie rejestracji.


§ 4 Konto klienta

 1. Klient uzyskuje dostęp do swojego konta w sklepie internetowym NBP po wprowadzeniu loginu i hasła.
 2. Konto zawiera dane wprowadzone przez klienta podczas rejestracji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w zakresie tych danych, klient zobowiązany jest do ich aktualizacji poprzez modyfikację i ponowne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego.
 3. W przypadku utraty hasła, klient może je odzyskać, korzystając z opcji „zapomniałeś hasła?”, dostępnej na stronie internetowej sklepu.
 4. Dane osobowe klienta przetwarzane są przez NBP (administrator danych) w celu realizacji zamówień, na potrzeby realizacji ustawowych obowiązków o charakterze ewidencyjnym oraz w celach archiwizacyjnych.
 5. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


§ 5 Składanie i realizacja zamówień 

 1. NBP gwarantuje, że wszystkie wartości kolekcjonerskie, oferowane w sklepie internetowym, są fabrycznie nowe oraz wolne od nieakceptowalnych wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku dostarczenia klientowi wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską, do ceny sprzedaży doliczany jest koszt wysyłki, obejmujący jej ubezpieczenie. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu. Pocztą kurierską dostarczane są wartości kolekcjonerskie objęte zamówieniami, których wartość nie przekracza 20 000 zł brutto.
 3. Zamówienie złożone przez klienta poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, klient wybiera sposób płatności (płatność kartą przez Internet/przelew/płatność w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie) i odbioru (przesyłka kurierska/odbiór w Oddziale Okręgowym  NBP w Warszawie)   oraz formę udokumentowania zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT). W przypadku odbioru w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie informacja o terminie odbioru zostanie wysłana nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia lub od dnia wpływu należności za zamówione wartości na rachunek NBP. 
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania do klienta potwierdzenia złożenia tego zamówienia. Potwierdzenie wysyłane jest automatycznie w ciągu 24 godzin i zawiera informacje dotyczące numeru zamówienia, wartości zamówienia oraz sposobu płatności i odbioru przedmiotu zamówienia.
 5. Klient wybierający formę dostarczenia wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską zobowiązany jest dokonać płatności kartą przez Internet lub dokonać wpłaty przelewem pełnej kwoty należności za zamówienie, wraz z kosztami wysyłki, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. Dokument ten NBP dołącza do sprzedawanych wartości kolekcjonerskich.
 7. Zamówione wartości kolekcjonerskie wydawane są:
  1) w drodze przesyłki kurierskiej, w przeźroczystym opakowaniu bezpiecznym, na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia, w terminie 7 dni operacyjnych od dnia otrzymania wpłaty. Przesyłka doręczana jest wyłącznie na terytorium Polski;
  2) w kasie kolekcjonerskiej Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie, we wskazanym  terminie, po podaniu numeru zamówienia i okazaniu dokumentu tożsamości;
  3) w DES – w przypadku sprzedaży zagranicznemu odbiorcy instytucjonalnemu.
 8. W przypadku gdy po przyjęciu zamówienia, z przyczyn niezależnych od NBP realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa, NBP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, niezwłocznie przekazując klientowi informację o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku wpłacenia należności, NBP zwraca klientowi należną kwotę.
 9. Brak wpływu należności za zamówione wartości kolekcjonerskie, w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nieodebranie wartości kolekcjonerskich w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, w terminie 7 dni operacyjnych od daty potwierdzenia dostępności tych wartości w Oddziale, spowoduje anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych przez klienta środków pieniężnych na rachunek, z którego płatność została dokonana, lub na rachunek karty, którą dokonano płatności;  zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.
 10. NBP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku, gdy dane podane przez klienta będą niepełne, nieprawidłowe lub okażą się nieprawdziwe.
 11. Wszelkie uwagi i pytania, dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego lub dotyczące realizacji składanych zamówień, powinny być kierowane drogą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na adres lub numer podany na stronie internetowej sklepu.


§ 6 Zwrot zakupionych wartości kolekcjonerskich 

 1. Odbiorca indywidualny może dokonać zwrotu wartości kolekcjonerskich, zakupionych w sklepie internetowym, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przesyłką kurierską lub odbioru w oddziale okręgowym NBP w Warszawie.
 2. Zwrot wartości kolekcjonerskich następuje na koszt klienta na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy", w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; NBP zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 3 i 4.
 3. Zwrot wartości kolekcjonerskich dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach bezpiecznych, wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2, zwróci równowartość należnej kwoty, wraz z kosztami przesyłki:
  1)         przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub
  2)         na rachunek karty, którą dokonano płatności.
 4. Zwrot wartości kolekcjonerskich odebranych w oddziale okręgowym NBP w Warszawie następuje wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2, zwróci równowartość należnej kwoty:
  1)         przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub
  2)         na rachunek karty, którą dokonano płatności, lub
  3)         w formie gotówki w oddziale okręgowym w Warszawie.


§ 7 Reklamacje

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy/reklamacja”, wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, i paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, stanowiącymi dowód zakupu.
 2. uchylony
 3. Rozpatrzenie przez DES zasadności reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do NBP.
 4. W przypadku uznania reklamacji:
  1) NBP wymieni wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolne od wad, przy czym w przypadku skorzystania z wysyłkowej formy zakupu ich ponowne doręczenie nastąpi na koszt NBP, albo
  2) klient otrzyma równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki; należność zostanie przekazana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną.
 5. Reklamacje wartości kolekcjonerskich noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.


§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana regulaminu sklepu internetowego NBP może być dokonana jednostronnie przez NBP w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o tych zmianach przy pierwszym logowaniu po ich wprowadzeniu. Brak akceptacji zmienionego regulaminu skutkuje niemożnością dokonania zakupu.
 2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NBP. Transakcje dokonane przed wejściem w życie zmian prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
 3. Autorskie prawa majątkowe do systemu „Kolekcjoner” oraz do wszelkich utworów zawartych w systemie, do logo sklepu internetowego oraz do znaków towarowych przysługują NBP.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.