Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WARTOŚCI KOLEKCJONERSKICH, PROWADZONEJ POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników transakcji zawieranych w sklepie internetowym, działającym pod adresem https://kolekcjoner.nbp.pl.

§ 2. Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1) administrator danych osobowych – NBP;

2) cena sprzedaży – cenę, po której wartości kolekcjonerskie oferowane są do sprzedaży w sklepie internetowym, zawierającą należny podatek VAT;

3) DES – Departament Emisyjno-Skarbcowy w NBP;

4) dni – dni kalendarzowe;

5) dni operacyjne – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów;

6) dokument tożsamości – dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela, w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej zawierający numer PESEL;

6a) instrument płatniczy – instrument płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814 i 2140), umożliwiający odbiorcom indywidualnym i instytucjonalnym dokonywanie płatności: w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie przy wykorzystaniu karty płatniczej lub BLIKA zbliżeniowego, w sklepie internetowym – przy wykorzystaniu karty płatniczej, przelewu, przelewu natychmiastowego lub BLIKA;

7) karta płatnicza– kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

8) katalog cech produkcyjnych – specyfikację dopuszczalnych i niedopuszczalnych cech produkcyjnych monet kolekcjonerskich, która jest dostępna do wglądu w oddziałach okręgowych NBP i na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);

9) klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i za pomocą utworzonego konta uzyskała dostęp do sklepu internetowego;

10) konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach sklepu internetowego, przypisanych konkretnemu klientowi, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło, pozwalający na składanie zamówień na wartości kolekcjonerskie;

11) NBP – Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21;

12) odbiorca indywidualny – osobę fizyczną nabywającą wartości kolekcjonerskie poza prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

13) odbiorca instytucjonalny – osobę fizyczną niebędącą odbiorcą indywidualnym, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

14) opakowanie bezpieczne – kopertę bezpieczną, umożliwiającą obejrzenie zakupionej wartości kolekcjonerskiej bez konieczności jej otwierania, wyposażoną w taśmę zawierającą indykator mechaniczny, termiczny i wilgotnościowy;

15) osoba upoważniona – osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która została upoważniona przez klienta do odbioru zamówionych wartości kolekcjonerskich w sklepie internetowym;

16) uchylony;

17) płatność w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie– płatność gotówkową lub płatność wykonaną przy wykorzystaniu karty płatniczej lub BLIKA zbliżeniowego;

18) rejestracja – procedurę zakładania konta;

19) sklep internetowy – system informatyczny służący do zawierania umów sprzedaży pomiędzy NBP a klientami w zakresie zamawianych wartości kolekcjonerskich;

20) strona internetowa sklepu internetowego – stronę https://kolekcjoner.nbp.pl, obsługiwaną przez Narodowy Bank Polski;

21) uchwała – uchwałę nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz. 1067);

22) uchylony.

§ 3. Rejestracja

1.Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie internetowym jest dokonanie rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja konta.

2. Klienci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji regulaminu sprzedaży wartości kolekcjonerskich, dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wprowadzonych podczas rejestracji danych osobowych, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie internetowym.

4. Klient dokonujący rejestracji może wyrazić zgodę na przesyłanie jemu materiałów informacyjnych i promocyjnych na adres e-mail, podany w trakcie rejestracji.

§ 4. Konto klienta

1. Klient uzyskuje dostęp do swojego konta w sklepie internetowym po wprowadzeniu loginu i hasła.

2. Konto zawiera dane wprowadzone przez klienta podczas rejestracji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w zakresie tych danych klient zobowiązany jest do ich aktualizacji, korzystając z formularzy „Moje konto” oraz „Dane adresowe” dostępnych po zalogowaniu.

3. W przypadku utraty hasła klient może je odzyskać, korzystając z opcji „Nie pamiętasz hasła?”, dostępnej na stronie internetowej sklepu internetowego.

§ 5. Składanie i realizacja zamówień

1. NBP gwarantuje, że wszystkie wartości kolekcjonerskie, oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od nieakceptowalnych wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku dostarczenia klientowi wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską do ceny sprzedaży doliczany jest koszt wysyłki, obejmujący jej ubezpieczenie. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego. Pocztą kurierską dostarczane są wartości kolekcjonerskie, objęte zamówieniami, których wartość nie przekracza 25 000 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. W uzasadnionych przypadkach NBP może odstąpić od realizacji zamówień w drodze przesyłki kurierskiej dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 25 000 zł brutto. Informacja o realizacji zamówień wartości kolekcjonerskich, wyłącznie w formie odbioru osobistego w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, umieszczana jest na stronie internetowej sklepu internetowego w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą emisji wartości kolekcjonerskich wyłączonej w wysyłki przesyłką kurierską.

3. Zamówienie złożone przez klienta poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, klient wybiera sposób płatności i odbioru (przesyłka kurierska/odbiór w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie) oraz formę udokumentowania zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT). W przypadku odbioru w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, informacja o terminie odbioru zostanie wysłana nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia lub od dnia wpływu należności za zamówione wartości na rachunek NBP. Klient ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia po zalogowaniu na konto.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Potwierdzenie wysyłane jest automatycznie w ciągu 24 godzin i zawiera informacje dotyczące numeru zamówienia, wartości zamówienia oraz sposobu płatności i odbioru przedmiotu zamówienia. Dane te dostępne są również po zalogowaniu na konto.

5. Klient wybierający przesyłkę kurierską jako sposób odbioru wartości kolekcjonerskich zobowiązany jest dokonać, przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego, płatności za zamówienie, wraz z kosztami wysyłki, w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu należności za zamówione wartości na rachunek NBP.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. Dokument ten NBP dołącza do sprzedawanych wartości kolekcjonerskich.

7. Zamówione wartości kolekcjonerskie wydawane są:

1) w drodze przesyłki kurierskiej, w opakowaniu bezpiecznym, na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia, w terminie 7 dni operacyjnych od dnia otrzymania wpłaty. Przesyłka doręczana jest wyłącznie na terytorium Polski;

2) w kasie Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie, we wskazanym terminie, po podaniu numeru zamówienia i okazaniu dokumentu tożsamości;

3) uchylony.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, klient może podać dane osoby upoważnionej do odbioru zamówienia w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie. Upoważnienie jest skuteczne po wprowadzeniu imienia i nazwiska oraz numeru dokumentu tożsamości tej osoby na formularzu „Osoba upoważniona”, dostępnym po zalogowaniu na konto.

9. Warunkiem odbioru zamówienia przez osobę upoważnioną jest podpisanie podczas odbioru wartości kolekcjonerskich oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

10. W przypadku gdy, po przyjęciu zamówienia, z przyczyn niezależnych od NBP realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa, NBP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, niezwłocznie przekazując klientowi informację o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku uprzedniego wpłacenia należności NBP zwraca klientowi należną kwotę.

11. Brak wpływu należności za zamówione wartości kolekcjonerskie, w terminie 7 dni od dnia założenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nieodebranie wartości kolekcjonerskich w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, w terminie 7 dni operacyjnych od dnia potwierdzenia możliwości odbioru, spowoduje anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych przez klienta środków pieniężnych na rachunek, z którego płatność została dokonana, lub na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności; zwrot ten nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.

12. NBP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku, gdy dane podane przez klienta będą niepełne, nieprawidłowe lub okażą się nieprawdziwe.

13. Wszelkie uwagi, żądania i pytania, dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, przetwarzania danych osobowych oraz dotyczące realizacji składanych zamówień, powinny być kierowane drogą elektroniczną lub telefonicznie na adres lub numer podany na stronie internetowej sklepu internetowego.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych odbiorców indywidualnych

1.Administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.

2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez NBP w celu:

1) prowadzenia ewidencji sprzedaży monet złotych, o której mowa w § 1 ust. 3 uchwały;

2) zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;

3) umożliwienia realizacji składanych przez odbiorcę indywidualnego zamówień;

4) realizacji reklamacji.

4. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe. Dane są niezbędne do uzyskania indywidualnego konta w sklepie internetowym, umożliwiającego złożenie zamówienia i zakup w NBP wartości kolekcjonerskich oferowanych poprzez sklep internetowy.

5. NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

6. Klient odpowiada za prawidłowość podanych danych osobowych, w tym danych osobowych osoby upoważnionej.

7. Odbiorca indywidualny ma prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;

3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP danych osobowych;

5) żądania przekazania jemu przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych, w tym w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;

6) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez NBP.

8. Odbiorca indywidualny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowane jest na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

10. Prawo żądania od administratora usunięcia danych osobowych powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, o ile zachodzą okoliczności wskazane w RODO.

11. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym je zebrano.

12. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są przetwarzane przez okres utrzymywania przez klienta aktywnego konta w sklepie internetowym, a w przypadku usunięcia konta nie dłużej niż przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym konto zostało usunięte.

13. Uprawnienia, o których mowa w ust. 7, odbiorca indywidualny realizuje u inspektora ochrony danych, o którym mowa w ust. 2.

14. Przepisy ust. 1-12 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności NBP za ochronę danych osobowych odbiorców indywidualnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej przez klienta

1. Administratorem danych osobowych osób upoważnionych przez klienta jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.

2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w siedzibie NBP w miejscu powszechnie dostępnym.

3. Dane osobowe osoby upoważnionej przez klienta tj. imię, nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, są przetwarzane przez NBP w celu umożliwienia odbioru złożonego przez klienta zamówienia. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale ich niepodanie skutkuje koniecznością odbioru zamówienia przez klienta.

4. NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych osób upoważnionych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

5. Osoba upoważniona ma prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;

3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;

5) żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych;

6) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NBP.

6. Osoba upoważniona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Wycofanie zgody oraz prawo do usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, które realizowane jest na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

8. Dane, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym je zebrano.

9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, osoba upoważniona realizuje u inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w ust. 2.

10. NBP podaje informacje, o których mowa w ust. 1-9, osobie upoważnionej w momencie odbioru przez osobę upoważnioną zamówienia ze sklepu internetowego w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie lub w momencie zlecenia przez klienta dostarczenia osobie upoważnionej przez klienta wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską.

11. Przepisy ust. 1-10 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności NBP za ochronę danych osób upoważnionych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 8. Zwrot zakupionych wartości kolekcjonerskich

1. Odbiorca indywidualny może dokonać zwrotu wartości kolekcjonerskich, zakupionych w sklepie internetowym, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przesyłką kurierską lub odbioru w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie.

2. Zwrot wartości kolekcjonerskich następuje na koszt odbiorcy indywidualnego na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy”, w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; NBP zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 3 i 4.

3. Zwrot wartości kolekcjonerskich dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach bezpiecznych wraz z paragonem fiskalnym. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych, od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2:

1) zwróci równowartość należnej kwoty wraz z kosztami przesyłki:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub

b) na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności;

2) prześle na wskazany przez klienta adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT.

4. Zwrot wartości kolekcjonerskich odebranych w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie następuje wraz z paragonem fiskalnym. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia odbioru wartości kolekcjonerskich:

1) zwróci równowartość należnej kwoty:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub

b) na rachunek karty płatniczej, którą dokonano płatności, lub

c) w formie gotówki w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie;

2) prześle na wskazany przez klienta adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT.

§ 9. Reklamacje

1. W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa,
z dopiskiem „Sklep internetowy/reklamacja”, wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury VAT, stanowiącymi dowód zakupu.

2. Rozpatrzenie przez DES zasadności reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do NBP.

3. W przypadku uznania reklamacji:

1) NBP wymieni wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolnych od wad, przy czym
w przypadku skorzystania z wysyłkowej formy zakupu ich ponowne doręczenie nastąpi na koszt NBP, albo

2) klient otrzyma równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki; należność zostanie przekazana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną, w przypadku wystawienia faktury VAT, faktura korygująca zostanie wysłana w wyżej wymienionym terminie na podany w protokole reklamacyjnym adres korespondencyjny.

4. Reklamacje wartości kolekcjonerskich noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Zmiana regulaminu sklepu internetowego może być dokonana jednostronnie przez NBP w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o tych zmianach przy pierwszym logowaniu po ich wprowadzeniu. Brak akceptacji zmienionego regulaminu skutkuje brakiem możliwości składania zamówień.

2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NBP. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

3. Autorskie prawa majątkowe do sklepu internetowego oraz do wszelkich utworów w nim zawartych, m.in. do logotypu sklepu internetowego oraz do znaków towarowych przysługują NBP.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Załącznik –  Oświadczenie osoby upoważnionej