Reklamacje

W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy/reklamacja”, wraz z protokołem, którego wzór zamieszczamy poniżej, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury VAT, stanowiącymi dowód zakupu.
Rozpatrzenie przez DES zasadności reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do NBP.
W przypadku uznania reklamacji:

  1.  NBP wymieni wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolne od wad, przy czym w przypadku skorzystania z wysyłkowej formy zakupu ich ponowne doręczenie nastąpi na koszt NBP, albo
     
  2.  klient otrzyma równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki; należność zostanie przekazana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną, w przypadku wystawienia faktury VAT, faktura korygująca zostanie wysłana w wyżej wymienionym terminie na podany w protokole reklamacyjnym adres korespondencyjny.

Reklamacje wartości kolekcjonerskich noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.

Protokół reklamacyjny