RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbiorców indywidualnych

1. Administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.
2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez NBP w celu:

1) prowadzenia ewidencji sprzedaży monet złotych, o której mowa w § 1 ust. 3 uchwały;
2) zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
3) umożliwienia realizacji składanych przez odbiorcę indywidualnego zamówień;
4) realizacji reklamacji.

4. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe. Dane są niezbędne do uzyskania indywidualnego konta w sklepie internetowym, umożliwiającego złożenie zamówienia i zakup w NBP wartości kolekcjonerskich oferowanych poprzez sklep internetowy.
5. NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 
6. Klient odpowiada za prawidłowość podanych danych osobowych, w tym danych osobowych osoby upoważnionej.
7. Odbiorca indywidualny ma prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania; 
3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP danych osobowych; 
5) żądania przekazania jemu przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych, w tym w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;
6) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez NBP.

8. Odbiorca indywidualny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowane jest na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 
10. Prawo żądania od administratora usunięcia danych osobowych powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, o ile zachodzą okoliczności wskazane w RODO.
11. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym je zebrano.
12. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są przetwarzane przez okres utrzymywania przez klienta aktywnego konta w sklepie internetowym, a w przypadku usunięcia konta nie dłużej niż przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym konto zostało usunięte.
13. Uprawnienia, o których mowa w ust. 7, odbiorca indywidualny realizuje u inspektora ochrony danych, o którym mowa w ust. 2.
14. Przepisy ust. 1-12 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności NBP za ochronę danych osobowych odbiorców indywidualnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

Przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej przez klienta

1. Administratorem danych osobowych osób upoważnionych przez klienta jest NBP, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa.
2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w siedzibie NBP w miejscu powszechnie dostępnym.
3. Dane osobowe osoby upoważnionej przez klienta tj. imię, nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, są przetwarzane przez NBP w celu umożliwienia odbioru złożonego przez klienta zamówienia. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale ich niepodanie skutkuje koniecznością odbioru zamówienia przez klienta.
4. NBP nie wykorzystuje podanych przez klientów danych osobowych osób upoważnionych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 
5. Osoba upoważniona ma prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania; 
3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych; 
5) żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych;
6) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez NBP.

6. Osoba upoważniona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Wycofanie zgody oraz prawo do usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowane jest na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
8. Dane, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od roku następnego po roku, w którym je zebrano.
9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, osoba upoważniona realizuje u inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w ust. 2.
10. NBP podaje informacje, o których mowa w ust. 1-9, osobie upoważnionej w momencie odbioru przez osobę upoważnioną zamówienia ze sklepu internetowego w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie lub w momencie zlecenia przez klienta dostarczenia osobie upoważnionej przez klienta wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską.
11. Przepisy ust. 1-10 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności NBP za ochronę danych osób upoważnionych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

Załącznik – Oświadczenie osoby upoważnionej