Pokaż/Ukryj opcje strony

Strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 11 sierpnia br. wyemituje banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł Bitwa Warszawska 1920.

Na przedniej stronie banknotu u góry z lewej strony liczba: 20 w kolorze złotym z widocznym w zależności od kąta patrzenia powtarzającym się rokiem: 1920, również w postaci wytłoczenia. Pod liczbą wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: Narodowy / Bank / Polski, poniżej napis: Warszawa, 29 stycznia 2020 r., pod nim napis: Prezes i podpis oraz napis: Główny Skarbnik i podpis – całość w kolorze brązowym. Od prawej strony ku górze wieniec z liści dębu w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym, na jego tle z prawej strony wizerunek samolotu w kolorach beżowym i niebieskim Wzdłuż lewego brzegu pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH w kolorze zielonym. Z prawej strony u góry, w kolorze beżowym, wzdłuż brzegu pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: NIEPODLEGŁOŚĆ, w jego tle ornament. Z prawej strony w dolnej części portret Józefa Piłsudskiego z szablą, w kolorach brązowym i zielonym. Na tle munduru i szabli J. Piłsudskiego powtarzający się mikrodrukiem napis: NBP i liczba: 20.

Na stronie odwrotnej banknotu u góry z prawej strony liczba: 20 i napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH wydrukowane farbą zmienną optycznie, poniżej w kolorze brązowym napis: Narodowy / Bank / Polski i wizerunek Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918–1921. W tle napisów i medalu stylizowana biało-czerwona flaga Polski wypełniona powtarzającymi się konturami napisu: RP, NBP i roku: 1920 oraz mikrodrukami w postaci powtarzającego się napisu: NBP, liczby: 20 i roku: 1920 – w kolorach beżowym i czerwonym. Z lewej strony u góry, na tle płaszczyzny wypełnionej ornamentem w kolorach szarym i niebieskim, pionowo, wzdłuż brzegu, ułożona z liter pod kątem 90° klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE w kolorach niebieskim i szarym. W dolnej części stylizowany fragment obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Poniżej obrazu prostokątna płaszczyzna z motywem roślinnym utworzonym z ornamentu w kolorze niebieskim; w górnej części płaszczyzny pośrodku napis: BITWA WARSZAWSKA 1920, z jego lewej strony: PWPW S.A., z prawej strony: J. KOPECKA DEL.

Cena banknotu kolekcjonerskiego wynosi 80 zł brutto

20 zł Bitwa Warszawska 1920


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 6 sierpnia br. wyemituje monetę srebrną o nominale 10 zł 40. rocznica powstania NSZZ Solidarność.

Na rewersie centralnie na tle wizerunków ludzi stylizowany zarys Polski z umieszczonym na jego tle logo obchodów 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Cena monety wynosi 130 zł brutto

10 zł 40. rocznica powstania NSZZ Solidarność

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 23 lipca br. wyemitował monetę srebrną o nominale 20 zł Polskie Termopile - Węgrów.

Na rewersie centralnie  fragment litografii „Bitwa pod Węgrowem”.

Cena monety wynosi 190 zł brutto

20 zł Polskie Termopile - Węgrów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 2 lipca br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Stanisław Głąbiński

Na rewersie na tle wyodrębnionych płaszczyzn, z prawej strony portret Stanisława Głąbińskiego, powyżej portretu wzdłuż brzegu półkolem napis: STANISŁAW GŁĄBIŃSKI.

Cena monety wynosi 130 zł brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Stanisław Głąbiński

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych") (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w celu:

 1. realizacji umowy usługi kupna - sprzedaży wartości kolekcjonerskiej będącej złotem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), zawartej między NBP a Panią/Panem;
 2. wykonywania obowiązków Narodowego Banku Polskiego wynikających z art. 125 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);
 3. zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
 4. realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
 5. realizacji reklamacji.

 Jednocześnie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa;
 2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem Ochrony Danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP;
 3. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest warunkiem:
  1) zakupu w NBP monet złotych, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały nr 43/20131;
  2) zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
  3) realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
  4) realizacji reklamacji.
 4. NBP nie wykorzystuje podanych przez Pana/Panią danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;
 5. Pan/Pani odpowiada za prawidłowość podanych danych osobowych;
 6. ma Pan/Pani prawo do:
  1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;
  3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;
  4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
  5) żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP swoich danych osobowych w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;
  6) wycofania zgody na przetwarzanie danych przez NBP swoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym je zebrano;
 9. Powyższe uprawnienia należy realizować u inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust.2.

 

[1] Uchwała nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2017 r. poz. 13 i 647)

 

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w celu otrzymania faktury VAT za wartości zakupione w sklepie internetowym Kolekcjoner przez klienta indywidualnego nieprowadzącego działalności gospodarczej niezbędne jest przesłanie do Narodowego Banku Polskiego paragonu będącego potwierdzeniem zakupu wartości w sklepie na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Emisyjno-Skarbcowy

Wydział Wartości Kolekcjonerskich

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Z dopiskiem: faktura

 

Na kopercie należy umieścić dane klienta: imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Faktura zostanie odesłana na adres zwrotny wskazany przez klienta na kopercie.

Szanowni Państwo,

Witamy w sklepie internetowym Kolekcjoner.  Uprzejmie informujemy, że logowanie do sklepu odbywa się z zastosowaniem wcześniejszego loginu, przed logowaniem niezbędna jest zmiana hasła.

Link do zmiany hasła

W przypadku pytań dotyczących m.in. obsługi nowego sklepu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Wartości Kolekcjonerskich pod nr telefonu 22-185-91-96 lub 22-185-91-59.

Sklep internetowy Kolekcjoner

 

Nowości