Pokaż/Ukryj opcje strony

Strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 6 września br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Na rewersie centralnie wizerunek fragmentu fasady budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z widoczną kopułą i zarysem jego dalszej części. Wokół wyodrębniona płaszczyzna z napisem u góry: 125-LECIE DZIAŁALNOŚCI TEATRU, u dołu: IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE.

Cena monety wynosi 140 zł brutto.

10 zł 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 31 sierpnia br. wyemitował banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł Niepodległość.

Na stronie przedniej z prawej strony banknotu stylizowany portret Józefa Piłsudskiego, wspartego na dłoni, w mundurze i maciejówce. Pod portretem powtarzający się mikrodrukiem napis: 20ZŁOTYCH. Z prawej strony portretu – prostopadle napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH, w dolnej części odznaka Polskiej Organizacji Wojskowej, na jej tle widoczny w zależności od kąta patrzenia rok: 1918, w dolnym rogu z prawej strony liczba: 20. Z lewej strony portretu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: NARODOWY / BANK / POLSKI. W dolnej części na tle stylizowanego krzyża Orderu Polonia Restituta napis: WARSZAWA / 13 LUTEGO 2018 R., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY SKARBNIK i podpis. Z lewej strony napisów, prostopadle, odwzorowany z rękopisu Józefa Piłsudskiego napis: niepodległa w kolorze czerwonym. W dolnej części tekst depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej odrodzenie Polski. Poniżej portretu, z lewej strony napis: POLSKA / STULECIE ODZYSKANIA / NIEPODLEGŁOŚCI, z prawej strony oznaczenie serii i numeru oraz ponad płaszczyzną powtarzający się napis: NIEPODLEGŁA.

Na stronie odwrotnej centralnie stylizowana flaga Polski, na fladze stylizowane cienie, częściowo wypełnione powtarzającym się napisem: POLSKA100LECIEODZYSKANIANIEPODLEGŁOŚCI tworzącym okręgi oraz liczbą: 20 i rozetami. Z lewej strony wizerunek orła legionowego trzymającego w szponach tarczę Amazonek z literą: S, wokół orła napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, całość utworzona z napisu: NARODOWYBANKPOLSKI/20/ NIEPODLEGŁOŚĆ/. U góry na prostokątnej płaszczyźnie napis: Narodowy Bank Polski, przed napisem i po nim stylizowane elementy roślinne, z lewej strony z rokiem: 1918, z prawej strony z rokiem: 2018.

Cena banknotu kolekcjonerskiego wynosi 75 zł brutto

20 zł Niepodległość

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 22 sierpnia br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.

Na rewersie centralnie wizerunek budynku Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. U góry napis: ŁAMIEMY / ROZUMEM / WCIĄŻ NOWE / ZAPORY, będący fragmentem hymnu szkoły. Wzdłuż dolnej krawędzi monety półkolem napis: 100-LECIE POWSTANIA GIMNAZJUM I LICEUM oraz poniżej budynku napis: IM. STEFANA BATOREGO / W WARSZAWIE i pod napisem znaczek absolwentów z prostopadłym napisem: 1918 i trzema zębami nawiązującymi do herbu rodziny Batorych – na tle wyodrębnionej płaszczyzny wypełnionej wzorem polichromii z auli reprezentacyjnej szkoły.

Cena monety wynosi 120 zł brutto.

Batory

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 14 sierpnia br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł My Polacy dumni i wolni 1918-2018.

Na rewersie centralnie wizerunki popiersia kobiety i mężczyzny korzystających z ekranów dotykowych, z ich lewej strony napis: MY POLACY, z prawej: DUMNI / I / WOLNI. W  tle zarysy Zamku Królewskiego i Belwederu w Warszawie, stylizowane wieżowce oraz wizerunki Orderu Polonia Restituta i Orderu Orła Białego; u góry z prawej strony fragment napisu: SOLIDARNOŚĆ. W dolnej części, z lewej strony na wyodrębnionej powierzchni w kształcie stylizowanego fragmentu prostokąta napis: 1918 / 2018 oraz obok kod dwuwymiarowy i z prawej strony element graficzny do niego nawiązujący.

Cena monety wynosi 120 zł brutto.

My Polacy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 9 sierpnia br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł 760-lecie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie.

Na rewersie centralnie wizerunek Srebrnego Kura – symbolu Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie. Z prawej strony kura napis: 1257 r. W tle, z lewej strony fragment Celestatu – siedziby Bractwa Kurkowego w  Krakowie, na tle siedziby napis: 760-LECIE. Poniżej napisów oddzielająca linia, pod nią napis: TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO / BRACTWO KURKOWE / W KRAKOWIE.

Cena monety wynosi 150 zł brutto.

Bractwo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych") (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w celu:

 1. realizacji umowy usługi kupna - sprzedaży wartości kolekcjonerskiej będącej złotem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), zawartej między NBP a Panią/Panem;
 2. wykonywania obowiązków Narodowego Banku Polskiego wynikających z art. 125 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);
 3. zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
 4. realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
 5. realizacji reklamacji.

 Jednocześnie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa;
 2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem Ochrony Danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP;
 3. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest warunkiem:
  1) zakupu w NBP monet złotych, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały nr 43/20131;
  2) zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
  3) realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
  4) realizacji reklamacji.
 4. NBP nie wykorzystuje podanych przez Pana/Panią danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;
 5. Pan/Pani odpowiada za prawidłowość podanych danych osobowych;
 6. ma Pan/Pani prawo do:
  1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;
  3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;
  4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
  5) żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP swoich danych osobowych w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;
  6) wycofania zgody na przetwarzanie danych przez NBP swoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym je zebrano;
 9. Powyższe uprawnienia należy realizować u inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust.2.

 

[1] Uchwała nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2017 r. poz. 13 i 647)

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 12 lipca br. wyemitował monetę srebrną o nominale 20 zł Historia Monety Polskiej, boratynka, tymf Jana Kazimierza.

Na rewersie z lewej strony stylizowany awers szeląga z wizerunkiem popiersia Jana Kazimierza w wieńcu laurowym, zwróconego w prawą stronę; półkolem – z lewej strony napis: IOAN·, z prawej strony napis: CAS·REX i w dolnej części napis: T·L·B. Z prawej strony u dołu, częściowo przysłonięty wizerunkiem szeląga, fragment stylizowanego awersu tymfa z monogramem: ICR pod koroną, wokół monogramu w dwóch okręgach częściowo widoczne napisy: DAT:PRETIVM:SERVATA:SALVS / POTIORQ3· METALLO EST·. Wzdłuż krawędzi monety, od lewej strony ku górze, półkolem napis: BORATYNKA, TYMF JANA KAZIMIERZA.

Cena monety wynosi 180 zł brutto.

boratynka

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 5 czerwca br. wyemitował monetę srebrną o nominale 20 zł Polskie Termopile - Hodów.

Na rewersie z lewej strony fragment wizerunku jadącego konno husarza, w zbroi, w skórze lamparciej, ze strzelbą w ręku, w tle szkic obwarowań Okopów Świętej Trójcy. Z prawej strony u góry napis: HODÓW, wzdłuż prawego brzegu u dołu półkolem napis: 11 CZERWCA 1694.

Cena monety wynosi 180 zł brutto.

Hodów

Narodowy Bank Polski uczci w 2018 r. setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości emisją wyjątkowych monet jubileuszowych oraz banknotu.

Pierwsza z nich jest okolicznościową monetą w standardzie obiegowym o nominale 5 zł, na której umieszczono napis: „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Moneta będzie wyemitowana w symbolicznym nakładzie do 38 424 000 szt., tak aby trafiła do każdego Polaka – pisze prof. Adam Glapiński w folderze emisyjnym.

Prezes Narodowego Banku Polskiego podkreśla, że Rok 1918 był dla nas wyjątkowy. Marzenia o wolności stały się rzeczywistością. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie konsekwentne działania wielu pokoleń Polaków, którzy z wiarą w przyszłość walczyli w powstaniach, pielęgnowali kulturę, pracowali dla wspólnego narodowego dobra, by osiągnąć upragniony cel. 11 listopada 1918 r. wszystko się zmieniło. Otworzyliśmy nową kartę w historii naszego narodu. Rozpoczęliśmy budowę nowej Polski. Rodzima waluta była jednym z priorytetów odradzającego się państwa, a wymiernym tego znakiem miał się stać wkrótce polski ZŁOTY.

Emitując tę monetę, chcemy dać wyraz głębokiego szacunku dla wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy swoją postawą przyczynili się do faktu, że dziś cieszymy się suwerenną Rzecząpospolitą. My Polacy – dodaje prof. Adam Glapiński, pomysłodawca monety.

 5 zł

 

Więcej informacji na temat monety można znaleźć w folderze emisyjnym. Monety dostępne są w oddziałach okręgowych NBP.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym okolicznościowe i kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Nowości