Pokaż/Ukryj opcje strony

Strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 26 stycznia br. wyemitował monetę złotą o nominale 500 zł Skarby Stanisława Augusta, Jan Kazimierz Waza.

Na rewersie centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Jana Kazimierza Wazy z profilu, w peruce, w zbroi rajtarskiej, w żabocie przewiązanym wstążką, z Orderem Złotego Runa. 

Cena monety wynosi 18 000 zł brutto

Skarby Stanisława Augusta, 500 zł Jan Kazimierz Waza

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 26 stycznia br. wyemitował monetę srebrną o nominale 50 zł Skarby Stanisława Augusta, Jan Kazimierz Waza.

Na rewersie centralnie stylizowany wizerunek popiersia Jana Kazimierza Wazy z profilu, w peruce, w zbroi rajtarskiej, w żabocie przewiązanym wstążką, z Orderem Złotego Runa. 

Cena monety wynosi 750 zł brutto.

Skarby Stanisława Augusta, 50 zł Jan Kazimierz Waza

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 5 listopada br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł Wincenty Witos Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na rewersie centralnie portret Wincentego Witosa, u dołu na tle stylizowanej flagi Polski napis: WINCENTY / WITOS. Wzdłuż lewego brzegu pionowo ułożony z liter pod kątem 90° mikrodrukiem, napis: STULECIE ODZYSKANIA / PRZEZ POLSKĘ / NIEPODLEGŁOŚCI.

Cena monety wynosi 160 zł brutto.

10 zł Wincenty Witos Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 3 listopada br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój".

Na rewersie centralnie wizerunek popiersia Mieczysława Dziemieszkiewicza w mundurze, z lewej strony wizerunek Orderu Polonia Restituta. Półkolem napisy, z lewej strony: MIECZYSŁAW DZIEMIESZKIEWICZ, z prawej strony: „RÓJ”. 

Cena monety wynosi 150 zł brutto

Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - 10 zł Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 14 października br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Leopold Caro.

Na rewersie centralnie stylizowany portret Leopolda Caro, z prawej strony częściowo na tle portretu pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: LEOPOLD CARO / 1864-1939. W tle portretu kompozycja kwadratów o różnej wielkości, tworząca wyodrębnioną pionową płaszczyznę.

Cena monety: 150 brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Leopold Caro

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych") (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w celu:

  1. realizacji umowy usługi kupna - sprzedaży wartości kolekcjonerskiej będącej złotem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), zawartej między NBP a Panią/Panem;
  2. wykonywania obowiązków Narodowego Banku Polskiego wynikających z art. 125 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);
  3. zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
  4. realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
  5. realizacji reklamacji.

 Jednocześnie informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa;
  2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem Ochrony Danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP;
  3. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest warunkiem:
    1) zakupu w NBP monet złotych, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały nr 43/20131;
    2) zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
    3) realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
    4) realizacji reklamacji.
  4. NBP nie wykorzystuje podanych przez Pana/Panią danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;
  5. Pan/Pani odpowiada za prawidłowość podanych danych osobowych;
  6. ma Pan/Pani prawo do:
    1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
    2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;
    3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;
    4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
    5) żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP swoich danych osobowych w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;
    6) wycofania zgody na przetwarzanie danych przez NBP swoich danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  8. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym je zebrano;
  9. Powyższe uprawnienia należy realizować u inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust.2.

 

[1] Uchwała nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2017 r. poz. 13 i 647)

 

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w celu otrzymania faktury VAT za wartości zakupione w sklepie internetowym Kolekcjoner przez klienta indywidualnego nieprowadzącego działalności gospodarczej niezbędne jest przesłanie do Narodowego Banku Polskiego paragonu będącego potwierdzeniem zakupu wartości w sklepie na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Emisyjno-Skarbcowy

Wydział Wartości Kolekcjonerskich

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Z dopiskiem: faktura

 

Na kopercie należy umieścić dane klienta: imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Faktura zostanie odesłana na adres zwrotny wskazany przez klienta na kopercie.

Szanowni Państwo,

Witamy w sklepie internetowym Kolekcjoner.  Uprzejmie informujemy, że logowanie do sklepu odbywa się z zastosowaniem wcześniejszego loginu, przed logowaniem niezbędna jest zmiana hasła.

Link do zmiany hasła

W przypadku pytań dotyczących m.in. obsługi sklepu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Wartości Kolekcjonerskich pod nr telefonu 22-185-91-96 lub 22-185-91-59.

Sklep internetowy Kolekcjoner

 

Nowości