Pokaż/Ukryj opcje strony

Strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 22 września br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Stanisław Grabski.

Na rewersie na tle pionowych linii i pasów, centralnie stylizowany portret Stanisława Grabskiego, pod portretem ukośnie napis: STANISŁAW GRABSKI / 1871-1949.

Cena monety 150 brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Stanisław Grabski

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 15 września br. wyemitował kwadratową monetę srebrną o nominale 10 zł Historia polskiej muzyki rozrywkowej - Krzysztof Klenczon.

Na rewersie u góry fragment płyty winylowej z umieszczonym na niej półkolem napisem: HISTORIA / POLSKIEJ MUZYKI / ROZRYWKOWEJ, z prawej strony częściowo na jej tle stylizowany portret Krzysztofa Klenczona, z lewej strony poniżej płyty półkolem napis: KRZYSZTOF KLENCZON.

Cena monety wynosi 160 zł brutto.

Historia polskiej muzyki rozrywkowej - 10 zł Krzysztof Klenczon (kwadrat)


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 15 września br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł Historia polskiej muzyki rozrywkowej - Krzysztof Klenczon.

Na rewersie z lewej strony fragment gitary, z prawej strony częściowo na jej tle stylizowany portret Krzysztofa Klenczona. U góry napis: KRZYSZTOF / KLENCZON, wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ.

Cena monety wynosi: 150 zł brutto

Historia polskiej muzyki rozrywkowej - 10 zł Krzysztof Klenczon

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 27 sierpnia br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - 75. rocznica powołania Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”.

Na rewersie centralnie odznaka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – krzyż z wizerunkiem orła w koronie w środkowej części, otoczony wieńcem cierniowym, w jego dolnej części napis: WiN; w podstawie krzyża napis: 1945-1954. W otoku od lewej strony ku górze napis: 75. ROCZNICA POWOŁANIA ZRZESZENIA / WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ. 

Cena monety wynosi 150 zł brutto

Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - 10 zł "Wolność i Niezawisłość"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 2 lipca br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Stanisław Głąbiński

Na rewersie na tle wyodrębnionych płaszczyzn, z prawej strony portret Stanisława Głąbińskiego, powyżej portretu wzdłuż brzegu półkolem napis: STANISŁAW GŁĄBIŃSKI.

Cena monety wynosi 130 zł brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Stanisław Głąbiński

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych") (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w celu:

 1. realizacji umowy usługi kupna - sprzedaży wartości kolekcjonerskiej będącej złotem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.), zawartej między NBP a Panią/Panem;
 2. wykonywania obowiązków Narodowego Banku Polskiego wynikających z art. 125 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);
 3. zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
 4. realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
 5. realizacji reklamacji.

 Jednocześnie informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest NBP, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa;
 2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem Ochrony Danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP;
 3. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest warunkiem:
  1) zakupu w NBP monet złotych, o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały nr 43/20131;
  2) zakupu wartości kolekcjonerskich dokumentowanych fakturą VAT;
  3) realizacji zamówień ze sklepu internetowego;
  4) realizacji reklamacji.
 4. NBP nie wykorzystuje podanych przez Pana/Panią danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;
 5. Pan/Pani odpowiada za prawidłowość podanych danych osobowych;
 6. ma Pan/Pani prawo do:
  1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2) modyfikacji danych osobowych, w tym ich sprostowania;
  3) usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania przez NBP danych osobowych;
  4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez NBP swoich danych osobowych;
  5) żądania przekazania mu przez NBP udostępnionych NBP swoich danych osobowych w celu ich przeniesienia do innego usługodawcy;
  6) wycofania zgody na przetwarzanie danych przez NBP swoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez NBP przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym je zebrano;
 9. Powyższe uprawnienia należy realizować u inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust.2.

 

[1] Uchwała nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2017 r. poz. 13 i 647)

 

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w celu otrzymania faktury VAT za wartości zakupione w sklepie internetowym Kolekcjoner przez klienta indywidualnego nieprowadzącego działalności gospodarczej niezbędne jest przesłanie do Narodowego Banku Polskiego paragonu będącego potwierdzeniem zakupu wartości w sklepie na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Emisyjno-Skarbcowy

Wydział Wartości Kolekcjonerskich

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Z dopiskiem: faktura

 

Na kopercie należy umieścić dane klienta: imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Faktura zostanie odesłana na adres zwrotny wskazany przez klienta na kopercie.

Szanowni Państwo,

Witamy w sklepie internetowym Kolekcjoner.  Uprzejmie informujemy, że logowanie do sklepu odbywa się z zastosowaniem wcześniejszego loginu, przed logowaniem niezbędna jest zmiana hasła.

Link do zmiany hasła

W przypadku pytań dotyczących m.in. obsługi nowego sklepu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Wartości Kolekcjonerskich pod nr telefonu 22-185-91-96 lub 22-185-91-59.

Sklep internetowy Kolekcjoner

 

Nowości